slideshow background
MUDr. Lívia Korčeková ambulancia Suchá nad Parnou ambulancia Suchá nad Parnou

Cenník

Cenník zdravotníckych výkonov a služieb, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák.č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 577/2004 Z.z.o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

1. Vyšetrenie a potvrdenie o zdravot. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20,- EUR
2. Vyšetrenie a potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUR
3. Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti do preškolského a školského zariadenia 5,- EUR
(materská škola, jasle, základná škola, stredná škola, vysoká škola)
4. Ostatné potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti 5,- EUR
(letný tábor, internát, telesná výchova, športové účely, bezpečnostný denník)
5. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre súdne, bytové, daňové účely 10,- EUR
6. Prepichovanie uší s nasadením náušníc 10,- EUR
7. Potvrdenie o zdravotnom stave do zamestnania - trvalý pracovný pomer 10,- EUR
8. Potvrdenie o zdravotnom stave do zamestnania - brigáda 5,- EUR
9. Potvrdenie o zdravotnom stave na zváračský preukaz 5,- EUR
10. Potvrdenie o zdravotnom stave na riadenie vysokozdvižného vozíka 5,- EUR
11. Vystavenie zdravotného preukazu 8,- EUR
12. Potvrdenie o zdravotnom stave pri ceste do cudziny 15,- EUR
13. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčené poisťovne a iné nezdravotné
účely, posúdenie bolestného 10,- EUR
14. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčené poisťovne a iné nezdravotné
účely, posúdenie bolestného - krátka správa 5,- EUR
15. Doplatok za vyšetrenie zápalovej aktivity CRP 3,- EUR
16. Vyšetrenie zápalovej aktivity CRP - pacienti starší ako 19 rokov a nekapitovaní poistenci 6,- EUR
17. Vyšetrenie na vlastnú žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby 10,- EUR
18. Spirometria 5,- EUR
19. Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín 10,- EUR